Целта на обучението е да предостави на курсистите необходимата информация за провеждане на вътрешни одити на системата за безопасност на храните.
След неговото завършване курсистите ще прилагат изискванията на стандарта за Анализ на риска по отношение на критичните за овладяването му точки (НАССР) и тяхната точна връзка с хигиената, безопасността на храните и продуктите. Ще усъвършенстват техниките за одит на НАССР система.
Програма на курса:
Първи модул: Изисквания на законодателството за прилагане на система за управление на безопасността на храните;
Втори модул: Международни документи и основни национални нормативни актове, имащи отношение към безопасността на храните и здравето на хората;
Трети модул: Основни фактори спомагащи за възникване на замърсявания и тяхното преодоляване;
Четвърти модул: Ключови принципи на НАССР системата;
Пети модул: Принципи, процедури и методи на одит съгласно ISO 19011:2011 (БДС EN ISO 19011:2011) "Указания за одит на системи за управление";
Шести модул: Принципи, процедури и методи на одит съгласно ISO 22000:2005 (БДС EN ISO 22000:2006);
Седми модул: Провеждане на одит в съответствие с вътрешните процедури и използване на работни документи.
Консултации: 2 учебни часа.
Обучението приключва с провеждане на тестов одит.
Успешно положилите финалният изпит получават сертификат за вътрешен одитор на НАССР система.

Форма на обучението Код Цена Забележка
дистанционно SO 12 483 лв.  

Обучението се води от:
Сава Павлов

Форма за запитване за частни лица

Форма за запитване за фирми

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom