Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) – какво трябва да знаете

Процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционните предложения.

Законовата рамка на процедурата по ОВОС се определя от Директива 85/337/ЕИО, относно оценката за въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда; Закон за опазване на околната среда (Глава 6 Раздел I и Раздел II). Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Същността на ОВОС се състои в оценяване на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда на възможно най-ранен етап, до които може да доведе реализирането на дадено инвестиционно предложение за строителство, дейности и технологии. ОВОС определя, описва и оценява по подходящ начин и според всеки конкретен случай преките и непреки въздействия върху човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почви, води, въздух, климат и ландшафт, земни недра, материално и културно-историческо наследство, както и взаимодействието между тях.

Новата роля на биопластмасите – какво трябва да знаете

Според мнението на експерти терминът “биопластмаси” се използва за описание на два вида пластмаси. Това са пластмаси, които са биоразградими /компостируеми (поддаващи се на биологично разпадане) и пластмаси, получени от възобновяеми източници или от биомаса. Напоследък терминът “биопластмаси” почти измести термина “биоразградими пластмаси”. В Европа вече има утвърдена схема за анализ (EN 13432), която определя способността на пластмасите да се поддават на компостиране. Тя описва методите за определяне на биоразградимостта на полимерите за определено време на промишлените системи за компостиране. Този стандарт е публикуван от Международната организация за стандарти (ISO съкратено от International Standards Organisation). Биопластмасите заемат по-малко от 1 % от общия дял на пластмасите на пазара на пластмасови опаковки.

Метанът – какво трябва да знаете

Природният газ е смес от въглеводороди метан СН4, етан С2Н6, пропан С4Н10 и незначителни количества по-тежки въглеводороди - пентан С5Н16, хексан С7Н16 и други. Почти във всички видове природен газ се съдържат азот N2 и въглероден двуокис СО2 , по–рядко се съдържа сероводород Н2S и инертни газове. При атмосферно налягане се втечнява при -161°С.

1.Природният газ е първичен енергиен източник – добива се от земните недра, за разлика от пропан-бутана, който се получава при преработката на петрола.

Комплексно разрешително за предотвратяване и контрол на замърсяването – какво трябва да знаем

Други процедури, свързани с ОВОС и ЕО, в зависимост от характера на инвестиционното предложение, плана или програмата

  • При местоположение на инвестиционното намерение, плана или програмата в близост до граница и налага процедура по ОВОС/ЕО в трансграничен контекст.
  • Когато предвижданото за реализация инвестиционно предложение изисква издаване на комплексно разрешително за предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ, 1РРС - директивана ЕС), задължително се следват Указанията за координиране на процедурите по ОВОС и КПКЗ съгласно Заповед № РД-803/30.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите.
  • Когато предвежданото за реализация инвестиционно предложение изисква разрешително по чл. 104 на ЗООС за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (СЕВЕЗО II -Директива на ЕС), е необходимо да се предвиди изпълнението и на тази процедура от Възложителя.

Какво трябва да знаем за лаптоп батериите

Правилната експлоатация на този критичен компонент удължава времето за автономна работа с мобилния компютър. Батерията е важна част за всяко устройство, което предоставя на потребителя мобилна функционалност, т.е. когато устройството може да се използва, без да бъде включено към електрическата мрежа. Батерията на преносимия компютър е от критична важност, ако често пътувате заедно с вашия лаптоп – независимо дали ще „убивате времето” с някой филм или ще вършите част от задачите си. Така че преди да закупите новия си мобилен компютър, проверете колко издържа неговата батерия, за да не останете разочаровани след това.

Как се оценяват проекти за финансиране от европейските структурни фондове

Процесът по подаване на проекти започва след публикуването на покана за изпращане на предложения. Това е задължение на всеки Управляващ орган на 7-те оперативни програми (ОП). Поканите се публикуват в националните ежедневници и в интернет страниците на ресорните министерства. Критериите, на които трябва да отговаря подаденият проект, се публикуват в насоките за кандидатстване.

За извършването на всяка оценка се сформира комисия, в която членуват представители на междинното звено, управляващия орган и експерти с опит в сектора, до който се отнася проектът на бенефициента.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom