Основна информация

БДС EN ISO 14001:2004 обхваща управлението на околната среда, има за цел да предостави на организациите елементите на ефективна система за управление на околната среда. Той може да бъде обединен с други изисквания за управление и да подпомогне организациите да постигнат своите стратегически цели. БДС EN ISO 14001:2004 определя изискванията за изграждане на система за управление на околната среда, така че да позволи на дадена организация да разработи и внедри политика, цели, методи и технологии за производство, които кореспондират със законовите изисквания и генерират информация относно значимите аспекти на своята дейност по отношение на околната среда. Стандартът е изготвен по начин да е приложим за организации от всякакъв вид и големина и да е приспособим към различни географски, културни и социални условия.

Ползи

БДС EN ISO 14001:2004 може да помогне на организациите да извършват своите дейности по по-ефективен и отговорен към околната среда начин, като същевременно отговарят на съответните нормативни изисквания за опазване на околната среда и на своята собствена политика. Ползите, свързани с внедряването и сертифицирането на система за управление на околната среда са многобройни. Някои от тях са: демонстриране на съответствие, сигурност на ръководството, подобрено управление на екологичните рискове, независима оценка, съответствие със законовите и други изисквания, непрекъснато подобрение, намаляване на разходите, натиск по веригата на доставки

Предимства

Чрез сертификацията по БДС EN ISO 14001:2004 се доказва и демонстрира отговорността за запазване на околната среда. Наблюдението и измерването на основните характеристики помага на висшето ръководство да работи по-ефективно. Ефективният контрол и действията обуславят развитието на фирмата. Провежданият преглед от ръководството осигурява нужната информация на висшето ръководство относно дейността на фирмата.

Намаляването на отпадъците и подобреният контрол върху суровините и енергията води до по-малки режийни разходи и съответно увеличава печалбата. Подобрява се оперативната дейност чрез анализ на оперативните процеси. Сертифицирането по БДС EN ISO 14001:2004 се препоръчва от регулаторните органи като средство за предотвратяване на замърсяването на околната среда. Чрез повишаване на личното съзнание и изискването за комуникация с властите, в случай на възникнал проблем, се намалява рискът от подвеждане под отговорност.

На кого е нужен

На фирми и организации търсещи условия за по-ниски застрахователни премии, осигуряване на по-високо доверие у инвеститорите и клиентите, стабилно присъствие на европейския и световен пазар.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom