Основна информация

ISO 9001:2000 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри и сертифицира БДС EN ISO 9001: 2008. Стандартът е процесно ориентиран и се основава на осемте принципа за управление на качеството, разработени от ISO (International Standard Organisation), които играят ролята на обща основа за всички стандарти, имащи отношение към управлението на качеството.

Те са:
Насоченост към клиента – Организациите зависят от своите клиенти и затова те трябва да разбират настоящите и бъдещите им потребности, да изпълняват техните изисквания и да се стремят да надминат техните очаквания.

Ръководство – Ръководителите създават единството на целите и посоката на развитие на организацията. Те трябва да създават и поддържат вътрешна среда, в която хората да бъдат напълно приобщени в постигането на целите на организацията.

Приобщаване на хората – Хората от всички нива представляват същността на организацията и тяхното пълно приобщаване дава възможност техните способности да бъдат използвани в полза на организацията.

Процесен подход – Желаният резултат се постига по-ефективно, когато дейностите и свързаните с тях ресурси се управляват като процес.

Системен подход на мениджмънт – Идентификацията, разбирането и управлението на взаимно свързаните процеси като една система допринася за ефективността и ефикасността на организацията при постигането на целите и.

Непрекъснато подобряване – Непрекъснатото подобряване на постиженията на организацията като цяло трябва да бъде постоянна цел на организацията.

Взимане на решения, базирани на факти – Ефективните решения се основават на анализите на данни и на информация.

Взаимноизгодни отношения с доставчиците – Дадена организация и нейните доставчици са взаимозависими и взаимоизгодните отношения повишават способността и на двете страни да създават стойност.

Ползи

БДС EN ISO 9001: 2008 е важен инструмент за предприятията в развиващите се страни и тези с икономики в преход, за да може да доказват на своите купувачи, особено на външните пазари, че са способни да произвеждат в съответствие с техните изисквания.

Предимства

БДС EN ISO 9001: 2008 осигурява доверието на търговските партньори, повишава конкурентноспособността при участие в търгове за обществени поръчки и други конкурсни процедури.

На кого е нужен

БДС EN ISO 9001: 2008 може да бъде внедрен във фирми, административни институции, училища, болници и всякакви други организации.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom