Стратегическа екологична оценка (СЕО или ЕО) – какво трябва да знаете

Процедурата е законово определена от Директива 2001/42/ЕО за оценка на влиянието на някои планове и програми върху околната среда, Закона за опазване на околната среда (Глава 6 Раздел I и Раздел II) и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
 
Същността на ЕО се изразява в оценяване на екологичните последствия от предложените планове, програми и секторни политики, които формират рамката на планиране за инвестиционни предложения. 

Стандарт БДС EN ISO 22000:2005 - какво трябва да знаете

Основна информация

БДС EN ISO ISO 22000:2005 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да осигури, че храните са безопасни по време на потребление. Той е приложим за всички организации, които са включени в който и да е аспект на хранителната верига и които желаят да приложат системи, гарантиращи безопасност на хранителните продукти.

Стандарт БДС EN ISO 14001:2004 - какво трябва да знаете

Основна информация

БДС EN ISO 14001:2004 обхваща управлението на околната среда, има за цел да предостави на организациите елементите на ефективна система за управление на околната среда. Той може да бъде обединен с други изисквания за управление и да подпомогне организациите да постигнат своите стратегически цели. БДС EN ISO 14001:2004 определя изискванията за изграждане на система за управление на околната среда, така че да позволи на дадена организация да разработи и внедри политика, цели, методи и технологии за производство, които кореспондират със законовите изисквания и генерират информация относно значимите аспекти на своята дейност по отношение на околната среда. Стандартът е изготвен по начин да е приложим за организации от всякакъв вид и големина и да е приспособим към различни географски, културни и социални условия.

Стандарт БДС EN ISO 9001: 2008 - какво трябва да знаете

Основна информация

ISO 9001:2000 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри и сертифицира БДС EN ISO 9001: 2008. Стандартът е процесно ориентиран и се основава на осемте принципа за управление на качеството, разработени от ISO (International Standard Organisation), които играят ролята на обща основа за всички стандарти, имащи отношение към управлението на качеството.

Стандарт OHSAS 18001 - какво трябва да знаете

OHSAS 18001 Система за безопасни условия на труд

Основна информация

BS OHSAS 18001 е британски стандарт, който заменя спецификацията OHSAS 18001:1999.

BS OHSAS 18001 е британски стандарт за система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Стандартът BS OHSAS 18001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция.

Стандарт ISO 27001:2005 - какво трябва да знаете

Основна информация

ISO 27001:2005 е международно признат стандарт за системи за управление на информационната сигурност, който съдържа в себе си изискванията за добрите практики в тази област. Той изисква разработването на политика по информационна сигурност, която да е на разположение на заинтересованите страни и която да демонстрира ангажимента на организацията за опазването на сигурността на информацията. Обхваща основните аспекти на сигурността: оценка и управление на риска; управление на персонала, физическа сигурност; контрол на достъпа; сигурност при избора, закупуването и ползването на софтуер и хардуер; планове и действия в извънредни ситуации и кризи. Необходимостта от създаване на Система за управление на информационната сигурност произтича от: наличието на нормативни документи, насочени към сигурността на информацията (Закон за защита на класифицираната информация и Закон за защита на личните данни), нарасналите изисквания на клиентите по отношение защитата на личните им данни, интереса на компаниите, опериращи в изострена конкурентна среда, да защитят по адекватен начин информацията, гарантираща запазването на пазарните позиции.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom