Ресурси от биомаса

Терминът биомаса означава всяка органична материя с растителен произход, която може да бъде рециклирана, включително специализирани култури и гори, селскостопанска храна и фураж, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци от дървесина, водни растения, животински отпадъци, битови отпадъци и други отпадъчни материали. Третирането на материала, логистиката по събирането му и инфраструктурата са важни аспекти за ресурсите на биомасата във веригата.

Рекуператорните котли – ефективни и икономични в производството на пара

За последните 30 години, системите с рекуператорни котли са допринесли за спестяването на енергия по целия свят. Системите за рекуперация на димните газове се използват във флота, промишлеността и енергопроизводството. Основното предимство на рекуператорния котел е уникалният дизайн на топлообменника. Топлообменната повърхност представлява тръба, огъната в спирална форма с планирано и контролирано разстояние между намотките. Рекуператорната секция може да се различава по диаметър, брой на топлообменниците и площ откъм димните газове. Комбинация от няколко секции дава възможност да се покрие потребността от пара в зависимост от обема на димните газове. Използването на стандартни секции предоставя много гъвкав начин да се построи желаният рекуператорен котел. Рекуператорните системи са подходящи за утилизация на енергията на отработените газове в обхвата от 200°С до 1 800°С и дебити от 700 кг/ч до 60 000 кг/ч. Няколко рекуператора могат да бъдат инсталирани за процеси с по-големи количества отработени газове. От практична гледна точка, цялата топлина в димните газове с температура над 200°С може да бъде възстановена и преобразувана в пара или в гореща вода. Единствената необходима енергия е електричество за захранване на захранващите и циркулационните помпи и, ако е необходимо, вентилатор за димните газове. Допълнително оборудване като питател, деаератор, кондензен съд и всяко друго необходимо оборудване може да бъде доставено върху компактно шаси. Тези шасита са напълно окабелени, с тръбни връзки и са тествани преди напускането на фабриката. Тази възможност позволява на клиента да намали до минимум разходите по инсталиране и пускане в експлоатация.

Производство на енергия от биомаса или как се правят пари от отпадъци

Биомасата - безкрайно възобновяемо и екологично гориво, а дървото е акумулатор на слънчевата енергия. Във времена на все повече нарастващи цени на енергията и намаляващи запаси на течни горива и газ, алтернативните енергии стават все по-значими. Какво е по-лесно за производство на енергия от използването на ресурси, които са достъпни, в изобилие и са бързо регенериращи се. Тази форма на горивата осигурява една от най-екологично чистата енергия. Въглеродният двуокис, отделен в процеса на изгарянето на дървесината, се превръща отново в кислород в процеса на растеж на растенията.Като резултат се дава възможност да се използва не само дървесина, но и също така отпадъци от земеделската продукция и всички видове биомаса за производство на енергия, при ниски нива на вредните емисии. С преработката на биомасата в енергия, можете: да отоплявате помещения да изградите и осигурите централно топлоснабдяване да добивате топлинна енергия за технологични процеси да произвеждате електрическа енергия. Вече не е трудно да се произвежда енергия в диапазона от 200 kW до 20 000 kW (единична мощност на котлите), като се използват се различни горивни системи (с хидравлично подаване на горивото и с долно подаване на горивото), в зависимост от типа и съдържанието на вода в горивото. За топлоносител се използва гореща вода, топла вода, пара или термомасло.

Продукти получени от преработка на биомасата и тяхното приложение

Биогорива

Ресурсите на биомасата могат да бъдат използвани за производството на голямо разнообразие от горива. Проучването и разработването на биогорива се състои от три основни аспекта: производство на горивата, прилагане и използване на горивата, и инфраструктура за разпространението им. Биогоривата са предимно използвани за зареждане на превозни средства, както и за двигатели или клетки за производство на електричество.

Ползите от преработката на биомасата

Биорафинерии Идеята за биорафинериите отразява развитието на петролните рафинерии, което започна с опростена обработка за получаването на няколко основни продукти горива от суров нефт. Биорафинериите на бъдещето са започнали просто като петролните рафинерии, добивайки няколко основни продукти от биомаса, и ще се разрастнат до високо усъвършенствани мулти-продуктови операции, които ще максимизират използването на ресурси биомаса. Оценка на жизнения цикъл Оценката на жизнения цикъл (LCA) включва систематични аналитични методи за идентифициране, оценяне и помощ в минимизирането на въздействието на специфичен процес или за сравняването на конкуриращи се процеси. Материалните и енергийните баланси се използват за количествено измерване на намаляването на ресурсите, емисиите и консумация на енергията на всички етапи на процеса от разработване на суровия материал, производството на полезни материали и окончателното ползване или премахване на първичните и вторичните продукти.

Пиролизният котел – вълшебството на простите технологии

Защо пиролизeн? Да започнем от името. Ако знанията ви от часовете по химия разбираемо са поизбледнели, ето един бърз опреснителен урок. Пиролизата е процес на разлагане на определено химично вещество под действието на топлина. Той започва да служи на човечеството още преди хиляди години, когато е бил прилаган за производството на катран и дървени въглища. В нашия случай обаче става дума за сухата пиролиза на дървесината и за това защо този процес е различен и много по-ефикасен от обикновеното горене на дърва. Сред най-важните и основни фактори е влажността на дървесината - тя трябва да е в границите от 15% до 35%. И когато имаме висока температура и недостиг на кислород, добре познатото горене е заменено от далеч по-специфичното разграждане на дървесината на въглерод и газове. Комбинацията от така получените газове се нарича пиролизен газ.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom