Директно изгаряне
Директното изгаряне включва изгарянето на биомаса с излишък от въздух, произвеждайки горещи газове, които се използват за образуването на пара в топлообменните сектори на бойлерите. Парата се използва за производството на електричество в парогенераторите. Успоредно горене Успоредното горене се отнася до практиката за въвеждане на биомасата във високоефективни парни котли, задействани с въглища като допълнителен източник на енергия. Успоредното горене е изчислено за разнообразие от технологии за парни котли, включително пулверизирани въглища и циклон, течни. За инсталации и компании за производство на енергия с въглищен капацитет, успоредното горене на биомасата може да бъде една от най-разходоспестяващи възможности за рециклиране на енергията.

Газификация
Газификацията на биомасата за производството на енергия включва загряването на биомасата в безкислородна среда за получаването на газ със средна до ниска калорийност. Този биогаз се използва след това като гориво в енергийни заводи с комбинирани цикли на производство.

Пиролиза
Пиролизата на биомаса се отнася до процес, в който биомасата се излага на висока температура в отсъствието на въздух, което я разлага. Крайният продукт на пиролиза е смес от твърди (въглен), течни (оксидирани масла), и газови (метан, въглероден моно-оксид и въглероден диоксид) съставки.

Анаеробно асимилиране
Анаеробното асимилиране е процес, чрез който органичната материя се разлага от бактерия в отсъствието на кислород за производството на метан и други вторични продукти. Основният енергиен продукт е газ с ниска до средна калорийност, с 50 до 60 % съдържание на метан обикновено.

Процеси на биохимична конверсия
Ензимите и микроорганизмите се използват често като биокатализатори за превръщане на биомасата, получена от съединенията, в желаните продукти. Целулозните (цитазни) и хеми-целулазните ензими разрушават въглехидратните фракции на биомасата до 5- и 6- въглеродни захари, процес, познат като хидролиза. Маята и бактериите ферментират захарите до продукти като етанола например. Напредъкът на биотехнологията се очаква да доведе до драматични биохимични подобрения в областта на конверсията.

Процеси на фотобиологична конверсия
Фотобиологичните процеси използват естествените действия на организмите за производство на биогорива директно от слънчевата светлина. Например, фотосинтетичните дейности на бактериите и зелените водорасли са се използвали за производството на водород от водата и слънчевата светлина.

Процеси на термохимична конверсия
Топлинната енергия и химичните катализатори се използват за разбиването на биомасата в междинни съединения или продукти. При газифицирането, биомасата се загрява в безкислородна среда за производството на газ, съставен предимно от водороден и въглероден моно-оксид. В пиролизата, биомасата се излага на висока температура в отсъствието на въздух, което я разлага. Разтворителите, киселините и основите могат да се използват за фракциониране на биомасата в гама от продукти, включително целулозни фибри и лигнин.

Производствени технологии
Системи за обработка на биомасата Основните методи включват химична обработка, био-обработка, термо-химична обработка, както и механична обработка. Интегрираните или хибридните процеси може да предложат най-добрите възможности за търговски успех. Примерите за съществуващите интегрирани процеси включват мелници за зърно и за пулпа.

Технология на отделяне
Способността за отделяне на химикалите, химичните междинни съединения и материали от уникалните и сложни вериги биомаси е съществена за комерсиалната практичност на тези нови технологии. Интегрирани системи, оценки и проблеми на биомасата. Икономическите, социалните, екологичните последици, както и тези за околната среда при отглеждането и използването на биомаса трябва да се знаят и имат предвид, когато се третират технологичните, пазарните и политически аспекти свързани със системите от биомаса.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom