Стандарт EN ISO 3834 – какво трябва да знаете

Производствените процеси, такива като заваряване чрез стопяване са широко използвани и оказват силно влияние върху себестойността на производството и на качеството на изделията. Ето защо е важно да се гарантира, че тези процеси се провеждат по най-ефективния начин и че се прилага подходящ контрол върху всички аспекти на операциите. Най-общо стандарта ISO 9001 е разработен, за да се прилага в една съвместима система за управление на качеството.

В случай на заварени изделия, качеството не може да бъде инспектирано директно в продукта, то трябва да бъде изградено по време на производствения процес, даже и най-обширния и сложен не разрушителен тест не подобрява качеството на продукта.

Системите по качеството – какво трябва да знаете

За да се поставят под контрол и във взаимодействие всички фактори – човешки и организационни, така че да се постигнат целите, заложени в политиката по качеството, е необходимо проектирането и внедряването на системи по качеството.

Системата по качеството в една организация трябва да съответства на дейностите и, на продуктите и услугите, които предлага.

Системата по качеството е взаимодействие на следните компоненти:

  • организационна структура
  • отговорности
  • процедури
  • процеси и ресурси, за да се осъществи дейността управление на качеството

Системи за оценяване на съответствието – какво трябва да знаете

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП) въвежда 6 системи за оценяване на съответствието на строителни продукти: 4, 3, 2, 2+, 1 и 1+, според вида на продукта и степента на потенциалната опасност, свързана с неговото прилагане. Например за продукти, за които се поставят съвсем ограничени изисквания за безопасност се прилага система 4. С нарастване на изискванията за безопасност се прилагат системите от 3 до 1+.

При системи от 3 до 1+ при оценяване на съответствието задължително се изисква участие на независима трета страна, която може да бъде лице за сертификация, лице за контрол или лице за изпитване.

Самозащита на правото на собственост

Моят дом, да бъде моята крепост

1. Мерки за самозащита
Един от най-ефективните способи за защита на правото на собственост е самозащитата. Както посочва и нейното наименование, тя представлява форма на защита, осъществявана от лицето, претендиращо за правото на собственост върху вещта.
Най-често мерките за самозащита имат превантивен характер и целят да предотвратят или да ограничат възможността за извършване на посегателства спрямо собствеността върху конкретна вещ.

Планирането в бизнеса - какво трябва да знаете

Успешният бизнес план е един от основните инструменти на управленския екип на фирмата при разрастване на дейността и. Това правило важи с особена сила за бързо развиващите се фирми, които работят в условията на затегната политика по отношение на финансирането на нови дейности чрез банкови заеми или чрез капиталовия пазар.

Всеки бизнес план се явява не само поглед към бъдещото развитие, но и често единственият аргумент за обосноваване на финансовата рамка на инвестицията и нейната възвращаемост. Именно заради този факт изготвянето на разбираем и убедителен план е задължително условие за успеха на новия проект.

Оценка на съвместимостта (ОС) – какво трябва да знаете

Процедура по оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и обвързването и с ОВОС и ЕО

ОС е нормативно обоснована от Директивата за местообитанията - 92/43 ЕЕС, Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони. Същността на ОС е оценяване на влиянието на плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения върху защитените зони и техните консервационни цели.

Абонамент за бюлетин

Програма ОМНИУМ

Програма „Омниум“ е програма за презентация и избор на хранителни добавки и натурална козметика.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com

+359 877 646 506

Skype: ctowisdom