Процедурата е законово определена от Директива 2001/42/ЕО за оценка на влиянието на някои планове и програми върху околната среда, Закона за опазване на околната среда (Глава 6 Раздел I и Раздел II) и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
 
Същността на ЕО се изразява в оценяване на екологичните последствия от предложените планове, програми и секторни политики, които формират рамката на планиране за инвестиционни предложения. 

Етапи за протичане на ЕО:

  1. Подаване до компетентния орган Искане за Преценяване на необходимостта от ЕО.
  2. Извършване на консултации и определяне на обхвата на Доклада за ЕО.
  3. Изготвяне на Доклад за ЕО.
  4. Организиране и провеждане на консултации и отразяване на резултатите от тях.
  5. Организиране на обществено обсъждане.
  6. Вземане на Становище по ЕО.

Общият срок за протичане на процедурата по ЕО е около 7,5 месеца, и тя като процедурата по ОВОС, е различна за всеки конкретен случай.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom