Плащанията от ЕС към България са на 3 етапа

Финансовите потоци, които идват към България от ЕС, включват авансови плащания, междинни плащания и окончателно плащане.

Авансовите плащания се определят като процент от бюджета на съответната Оперативна програма по фондове. Общият им размер е над 540 милиона евро. Тези средства ще бъдат постоянни оборотни средства за осъществяване на разплащанията от България.

Междинните плащания представляват възстановяване на декларирани от страната ни извършени допустими разходи, които са били проверени от Сертифициращия орган. Тези плащания се осъществяват от Европейската комисия в двумесечен срок от декларирането им от Сертифициращия орган.

Окончателното плащане от Европейската комисия се извършва, ако при нея са депозирани до 31.03.2017 г. следните документи: искане за средства от сертифициращия орган, окончателен доклад за изпълнението на оперативната програма от управляващия орган и окончателна декларация от одитиращия орган.

Основни участници в разпределението на финансовите средства

Основните участници в платежния процес са бенефициентът, управляващият орган (или междинното звено) и Националният фонд.

Бенефициентът извършва плащанията към изпълнителите на проекти, получава авансови, междинни и окончателни плащания от управляващия орган (междинното звено).

Управляващият орган извършва плащанията към бенефициента. Тази функция може да бъде делегирана на Междинно звено.

Национален фонд е органът, който е отговорен за получаване на средствата от Европейската комисия по Структурните фондове и Кохезионния фонд. Той осигурява средствата на Управляващия орган/Междинното звено за извършване на плащанията към бенефициентите.

Всеки проект минава през три етапа на плащане

На национално ниво за всеки проект се правят авансови, междинни и окончателни плащания към бенефициентите.

Авансовите плащания са в размер до 20% от стойността на проекта. Те представляват предварителен финансов ресурс, който цели улесняването на финансовото изпълнение на проекта.

Междинните плащания се извършват на база на декларирани от бенефициента извършени допустими разходи. Задължително условие за извършване на междинни плащания е разходите да са проверени и потвърдени от управляващия орган (или междинното звено).

Окончателното плащане по проекта се осъществява от управляващия орган (междинното звено) след приключване на проекта и след извършена проверка на всички допустими разходи. Окончателното плащане отчита всички осъществени до този момент плащания, включително авансовите плащания към бенефициента.

Плащанията към бенефициента ще се извършват в национална валута, чрез единната сметка, използвана от Държавното съкровище.

С акт на Министерския съвет е предоставена възможността за сключване на договори в размер до 50% от бюджета на съответната ОП, преди тя да бъде официално одобрена от комисията. Целта е да се ускори процеса по усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове. Плащанията обаче ще се извършват след официалното одобрение на оперативната програма.

Форми на обучение

Контакти

bgelea@gmail.com
+359 877 646 506
Viber: +359 877 646 506,
WhatsApp: +359 877 646 506
Skype: ctowisdom